باکس چی
بزرگراه زندگی - ندای زندگی
دوشنبه 5 تیر‌ماه سال 1391در بزرگراه زندگی، همواره "راهت" "راحت "نخواهد بود.


هر "چاله ای" " چاره ای" به من آموخت.


"دوباره" فکر کن فرصتها "دوبار" نمیشوند.


"بکوش" و نا امیدی را "بکش".


برای جلوگیری از "پس رفت" پس، باید "رفت".