باکس چی
کمال - ندای زندگی
چهارشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1391از زشت رویی پرسیدند :


آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟


گفت : در صف کمال